familen Kristensen fra Sejs

mor Birgit Anne Grethe Krístensen`s familie

Trine`s hus i Sejs

Silkeborg

Sejs

Engblommevej 8

Ca. 1960

"Trines hus" (Trine Ernst) ved Sejs Snævring.

 

Silkeborg Kommune, Sejs

Kathrine Kristensen; Ane Marie Kristensen

I døren ses Kathrine Kristensen (mor) f. ca. 1880 og datteren Ane Marie Kristensen f. 1902. Huset lå ved ladepladsen ved Sejs Snævringen.

 

 

min bedstefar Jens Anton Kristensen kaldet Anton blev født i Sejs Linaa sogn den 4-6-1907 og døde den 4-2-1979 på Silkeborg sygehus

søn af træskomager Niels Christensen kaldet Ernst og Ane Kathrine Hansine Jensen kaldet Trine. som nr 3 barn,de boede ned til Sejs snævring lige når man kører ind i Sejs, i dag er huset revet ned og på grunden er der bygget flere huse.

 

 

Niels var skovarbejder og Trine arbejde også til tider i planteskolen i skoven. Det var en fattig familie og der var ikke meget at rutte med, Niels fiskede og de dyrkede grønsager til eget behov med meget lidt udbytte da jorden var mager. de gjorde som så mange andre på den tid plukkede årstidens bær og frugter på heden og i skoven og de sankede træ, dvs samlede det træ som var enten gået ud eller faldet under storm.. børnene kom ud at tjene da de var blevet konfirmeret. den ælste Christian eller Onkel Christian som vi kaldte ham kom i lærer som smed hos Schou i Østergade i Silkeborg og Ane Marie faster Marie som vi kaldte hende kom i huset hos noget familie i Alling og Jens Anton Bedstefar kom ikke i lærer men ud at tjene som skovarbejder han arbejde også som teglværksarbejder og de sidste mange arbejde han ved Silkeborg kommune kom arbejdsmand.

Bedstefar blev gift i 1935 med Karen Marie Kirstine Mortensen fra Nørre Snede de fik 6 børn hvor min mor Birgit anne Grethe kaldet Gitte er nr 4. De boede først på Frederiksberggade 9 i Silkeborg og senere på klüversgade 14 a, senere købte de huset Klüwersgade 17 hvor der var en stor have til så hvidt jeg husker det. i 1956 døde min bedstemor af Brystkræft og bedstefar blev alne med 5 hjemmeboede børn for den ælste moster lise var blev gift året før med Svend Andersen.

Niels Kristensen kaldet Ernst døde i 1944 og Trine flyttede på et tidspunkt ind hos Bedstefar og Bedstemor så der har været trangt i hjemmet på Klüwersgade med 3 voksne og 6 børn. i 1953 Døde Trine og de 3 børn onkel Christian,Faster Marie og Bedstefar arvede huset i Sejs, de besluttede at det ikke skulle sælges, men lejes ud og da flere af dem havde børn kunne de jo nok bruge det på skift. der er flere af børnene der har boet der. vi har, vi flyttede til Sejs da jeg var ca 3 år og min lillesøster ca 1 år, det var et utæt gammelt hus med lokum udenfor som skulle tømmes, det blev gravet ned i haven. engang at far havde gravet hullet var jeg blevet så gal at min dukke røg dernen, da far havde fisket den op et par gange og jeg smed den derned igen i arrigskab blev der kaster jord i hullet og Lise blev begravet sammen med indholdet fra Lokumspanden. gad vide om dem dem der byggede hus der har fundet den hehe. for enden af haven var der en bådbro hvor der var en ålekasse, hvor bedstefar havde ål i. Bedstefar og hans søskende havde solgt noget af jorden fra og ved siden af bode der en der havde båd, han havde den på land for at male den, en dag havde han efterladt malespande og pensler ved båden og jeg syntes det var synd for ham at han gik der og arbejde så jeg ville hjælpe ham, så jeg gik i gang med at male båd, da det var kedeligt syntes jeg da lige at min lillesøsters barnevog også skulle have en omgang selv om hun lå og sov i den, jeg syntes da den blev fin. lige pludselig lød der et mega brøl, det var naboen der var kommet ud og opdaget hvad jeg havde haft gang i og han begyndte at skælde ud og jeg begyndte at græde, så kom mor løbende for søs var også vågnet og begyndt at skrige. naboen skædte ud, men mor mente nu det var hans egen skyld for lod ikke sådan noget være når der nu var børn i nærheden. bagefter da hun fortalte far det gik de og små grinte. efterfølgene har jeg forstået på det at de syntes naboen havde godt af det for han var noget af en prøvelse og skælte tit ud over børnene i kvateret. Adressen er i dag Engblommevej 8 og grunden ligger stadig ned til vandet.

Vi gik tit ind og besøgte bedstefar i Silkeborg, vi gik langs Gudenåen og over ved jernbanen. meget af mors familie på bedstefars side boede i Silkeborg. Mor havde en veninde som også boede i Sejs.

 

 

Jens Anton Kristensen

 

my grandfather Jens Anton Kristensen called Anton was born in Sejs Linaa parish on 4-6-1907 and died on 4-2-1979 at Silkeborg hospital

son of clog Niels Christensen called Ernst and Anne Kathrine Jensen Hansine called Trine. Ranked # 3 child, they lived down to Sejs narrowing just when you drive into Sejs, today the house is demolished and the grounds are built several houses.

 

 

Niels was a woodcutter and Trine work also sometimes in the nursery in the forest. It was a poor family and there was not much to squander, Niels fished and cultivated vegetables for their own needs with little environmental benefit when the earth was lean. they did like so many others at the time picked seasonal berries and fruits on the moors and in the woods and gathered wood, that overall the wood was either passed out or fallen during the storm .. kids came out to serve when they were confirmed. the oldest Christian or Uncle Christian as we called him was the teacher who threw at Schou in Østergade in Silkeborg and Ane Marie aunt Marie as we called her, went to live with relatives in Alling and Jens Anton Grandpa came not learn but out to serve as a forester he worked also as a brickyard worker and the last several work he Silkeborg municipality came laborer.

Grandpa got married in 1935 with Karen Marie Kirstine Mortensen from Nørre Snede they got 6 children where my mother Birgit Anne Grethe called Gitte is No. 4. They lived first on Frederiksberggade 9 in Silkeborg and later on klüversgade 14 a, later bought the house Klüwersgade 17 where there was a large garden so white I remember it. in 1956 my grandmother died of breast cancer and grandfather were Alne with 5 home living children for the oldest aunt lise was married the year before with Svend Andersen.

Niels Kristensen called Ernst died in 1944 and Trine moved at some time in with Grandpa and Grandma so there has been cramped home on Klüwersgade with 3 adults and 6 children. 1953 Dead Trine and 3 children uncle Christian, Faster Marie and grandfather inherited the house in Sejs, they decided that it should not be sold but rented out and as several of them had children they could probably use it in turn. there are several of the children who have lived there. we have, we moved to Sejs when I was about 3 years old and my little sister about one year, it was a leaky old house with outhouse outside to be emptied, it was buried in the garden. even the father had dug the hole, I was so mad that my doll smoke dernen when Dad had fished it up a few times and I threw it down again in bad temper was throwing soil into the hole and Lise were buried with content from Lokum forehead. wondering about those ones who built the house has taken the hehe. at the end of the garden there was a pier where there was a ålekasse where grandfather had eel in. Grandpa and his siblings had sold some of the land from and beside bode there one who had the boat, he had the land in order to paint the one day he had left paint buckets and brushes off the boat and I felt sorry for him that he went there and work so I would help him, so I started to paint the boat as it was boring, I thought as just that my little sister barnevog should also have a game even though she was asleep in it, I thought when it was fine. suddenly there was a mega roar, it was the neighbor who had come out and discovered what I had been up to and he began to fidget and I started to cry, then came the mother continuously for sea were also woken and started to scream. neighbor skædte out, but mom thought now it was his own fault for did not let such things be now that there were children nearby. afterwards when she told dad went and small laughed. successors nuisance, I understood it that they seemed neighbor deserved it because he was something of an ordeal and skælte often beyond the children in kvateret. The address is today Engblommevej 8 and the site is still down to the water.

We often went in and visited grandfather in Silkeborg, we walked along the Gudenåen and at the railroad. much of the mother's family of grandfather's side lived in Silkeborg. Mother had a friend who also lived in Sejs.

 

 

 

Bedstefar Jens Anton Kristensen

og mig (Fie) ved min barnedåb den 28-4-1963 døbt i Stilling kirke, grunde til det blev holdt i Stilling var at far`s mor og stedfar boede der og de havde ikke bil.

Copyright © All Rights Reserved Fie Lindenstrøm E-Mail: fie@lindenstrom.dk