Familien Jensen fra Mesing

Familien Jensen Fra Mjesing og Forlev mark

 

det er lidt svært at skrive omkring slægten Jensen , hvor skal man starte, det med at slutte gør det jo ved mig og mine børn, men hvor langt skal jeg gå tilbage i slægten, så jeg har valgt at starte med starten i Mesing og forlev mark da familien kom dertil.

 

Skovfoged Jens Nielsen blev født på Forlev mark i 1809 søn af Niels Laursen og Ane Marie Rasmusdatter, han er stamfader til slægten Jensen som har forgrenet sig til USA. det kommer jeg ind på senere.

 

Jens Nielsen blev gift 2 gange med en Maren og en Karen Rasmusdatter de to var ikke søstre. tilsammen fik de 9 børn hvor de 7 af dem overlevede konfirmations alderen.

 

Niels Laurits Jensen født 9-12-1839 i Forlev by han blev murer og gift med Ingeborg Andersen 22-12-1865 i Vitved kirke de fik 10 børn sammen ud af den gren af familien kommer Sysser Inge Marie Mortensen senere gift med Jan sørensen og de har Rikke ,Anne,Stefan Inge har jeg arbejdet sammen med på Sølund i skanderborg :-)

 

Rasmus Carl Jensen født 4-7-1843 Forlev mark han blev gift den 14-3-1865 i Vitved kirke med Kirsten Petersen de fik 8 børn sammen og de 6 overlevede konfirmations alderen. i 1888 inmigrede de til USA de ankom til New York den 23 april 1888 med City op Richtmond deres destination er Minnesota. Rasmus og kirsten de havde børnene Jensine, Peter, Niels, Jens Peter, Marie samt Anne Marie med sig der over det kan man se på passagere listen. i folketælling i 1900 i Minnesota, Lincoln, Lake stay kan man se at de bor i et område, hvor der er rigtig mange Dansker det område. de har oprettet en Dansk kirke Danebod http://www.danebodlutheran.org/ som er den kirke de tilhørte. deres gravsteder er der også.

 

Anders Jensen født 2-4-1846 Forlev mark han var arbejdsmand ved Landbruget. han blev gift 3 gange og boede i Mesing

 

1 med Grethe Carlsen som han fik 3 børn med og den den eneste overlevende af de 3 martin blev gift med Ane Kirstine Margrethe og de flyttede til Skovsbjerg i GL Rye. hvor de tog navnet Skovsbjerg og fik 6 børn sammen. familien er stadig bosat i GL rye. Martin kom i Pleje hos sin Moster og onkel i Forlev da hans mor Grethe døde, det er ikke usædvanligt at den nye kone ikke vil have andres børn at tage sig af.

 

2 gang med Else Marie Madsen som han også fik 3 børn med drenge alle 3 de 2 af dem blev voksne og den 1

Mads Peter blev Træskokarl og han blev gift med Ellen Marie Lundholm og de fik datteren Erna marie de boede i Haldum

den 2 søn Christian Jensen blev ostegrosser/ mejerist og han blev gift med Hermand Augusta Tylen og de fik 4 børn de boede i Vorre ved Skydstrup

da Else Marie døde kom de to drenge i pleje hos noget familie den ene Christian kom i pleje hos sin mors fætter Niels Christian Nielsen i Alling og den anden Mads Peter bode hos noget familie i Adslev

 

 

3 gang med Petrea Marie Nielsen (Sandberg) de fik 3 børn sammen Jens anton (min oldefar) Margrethe og Niels. Niels døde som 10 årig.

Jens anton blev gift med Johanne Pedersen og de fik 5 børn de boede flere forskellige steder før de faldt til ro i Glarbo ved GL Rye og senere i GL Rye by.

Margrethe blev gift med Ole Christian Holmskov og de boede i Storring og fik 5 børn sammen.

 

 

Laurs Jensen født 30-7-1848 Forlev mark han blev Murermester og gift med Ane Jensine Nielsen 29-1-1871 i Stilling kirke de fik 11 børn hvor de 10 nåede konfirmations alderen. de boede i mesing til deres død.

 

Anne Marie Jensen født 15-7-1851 Forlev mark hende har jeg ikke kunne finde fakta omkring, jeg har en formodning om at hun måske er rejst til USa sammen med sin bor men ved det ikke.

 

Else Marie Jensen født 3-1-1857 i Forlev mark hende har jeg heller ikke kunnet finde noget på så hende har jeg også mistænkt at hun er rejst til USa

grunden til at jeg tror de 2 sidste piger er rejst til USa er at jeg har et postkort fra USA hvor der står at hun er ked af at høre hendes bror niels er død og det kan kun være enten ane Marie eller Else Marie der det kan dreje sig om der har skrevet til min tipoldefar Anders.

 

Det har været noget af et pudslespil at få sammenstykket den familie og det har taget mange år. det sidste nye i stamtræet er kontakten til Rasmus Carl Jensens familie i USA, det var et rent tilfælde at jeg fandt dem gennem ancestry :-)

 

 

 

 

The Jensen family from Mjesing and Forlev mark

 

it's a bit difficult to write about the family Jensen, where do you start it to connect is doing it by myself and my children, but how far should I go back in the family, so I have chosen to start with the beginning of Mesing and Forlev mark when the family got there.

 

Ranger Jens Nielsen was born on Forlev mark in 1809 the son of Niels Laursen and Ane Marie Rasmusdatter, he is the ancestor of the genus Jensen has branched out to the United States. I will come onto later.

 

Jens Nielsen was married 2 times with Maren and Karen Rasmusdatter the two were not sisters. together they had nine children where seven of them survived konfirmation age.

 

Niels Laurits Jensen born 9-12-1839 in Forlev city he was a bricklayer and married Ingeborg Andersen 22-12-1865 in Vitved church they had 10 children together out of the branch of the family comes Sysser Inge Marie Mortensen later married with Jan Sørensen and they have Rikke, Anne, Stefan Inge I have worked with on Sølund in skanderborg :-)

 

Rasmus Carl Jensen born 4-7-1843 Forlev mark he married on 14-3-1865 in Vitved church with Kirsten Petersen they got 8 children together and the 6 survived konfirmation age. in 1888 inmigrede those to the United States they arrived in New York April 23, 1888 with the City up Richtmond their destination is Minnesota. Rasmus and kirsten they had children Jensine, Peter, Niels, Jens Peter, Marie and Anne Marie with him over it you can see on the passengers list. in the census in 1900 in Minnesota, Lincoln, Lake stay one can see that they live in an area where there are many Dane the area. they have created a Danish church Danebod http://www.danebodlutheran.org/ which is the church they belonged to. their graves are there too. http://www.danebodlutheran.org/

 

 

 

 

Anders Jensen born 2-4-1846 Forlev field he was a laborer at the Fund. He was married three times and lived in Mesing

 

 1 with Grethe Carlsen as he got 3 children and the only survivor of the 3 martin married Ane Kirstine Margrethe and they moved to Forest Mountain in GL Rye. where they took the name Forest Mountain and had 6 children together. the family is still living in GL rye. Martin came into care with his aunt and uncle in Forlev when his mother Grethe dead, it is not unusual that the new wife will not have other people's children to take care of.

 

2 started with Else Marie Madsen as he also had 3 children with boys all 3 the two of them were adults and 1

Mads Peter was Clogs Karl and he married Ellen Marie Lundholm and they had a daughter Erna marie they lived in Haldum

the 2 son Christian Jensen was ostegrosser / dairyman and he married Hermand Augusta Tylen and they got 4 children they lived in Vorre by Fire Squad

Else Marie died came the two boys in the care of some family one Christian came in the care of his mother's cousin Niels Christian Nielsen in Alling and the other Mads Peter lived with relatives in Adslev

 

 

3 started with Petrea Marie Nielsen (Sandberg) they had 3 children Jens anton (my great grandfather) Margrethe and Niels. Niels died at age 10.

Jens anton married Johanne Pedersen and they had 5 children they lived in several places before they settled into Glarbo by GL Rye and later in GL Rye city.

Margrethe married Ole Christian Holmskov and they lived in Great Ring and had 5 children together.

 

Laurs Jensen born 30-7-1848 Forlev mark he was Murermester and married Ane Jensine Nielsen 29-1-1871 in Stilling church they had 11 children where they reached 10 konfirmation age. they lived in Mesing to their death.

 

Anne Marie Jensen born 15-7-1851 Forlev mark her, I could not find facts about, I suspect that she may have traveled to USa with his live but do not know.

 

Else Marie Jensen born 3-1-1857 in Forlev mark her I have not been able to find anything on her so I also suspect that she has traveled to USa

the reason I believe the last 2 girls are raised to the USa is that I have a postcard from the USA where it says that she is sorry to hear her brother Niels died and it can only be either ane Marie or Else Marie that it can revolve around who have written to my great-grandfather Anders.

 

It has been something of a pudslespil to have pieced together the family and it has taken many years. the latest in the family tree is in touch with Rasmus Carl Jensen family in the US, it was pure coincidence that I found them through ancestry :-)

 

 

Anders Jensen og Petrea med deres 2 børn Niels som døde som 10 åerig og Margrethe som blev gift med ole Holmskov

Jens Anton Jensen født 1889 søn af Anders og Petrea Jensen

min oldefar

Rasmus Carl og Kirsten Jensen i USA

Copyright © All Rights Reserved Fie Lindenstrøm E-Mail: fie@lindenstrom.dk